Cum înfiinţezi o întreprindere individuală?

Potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, întreprinderea individuală este o întreprindere economică, organizată de un întreprinzator persoană fizică.

Mai exact, activitatea economică este desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzatorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, se precizează în actul normativ amintit.

Pentru a înființa o întreprindere individuală, viitorul titular trebuie să întocmească documentația necesară pe care să o depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (ORCT) în raza căruia acesta își stabilește sediul profesional, la ghișeu, prin corespondență sau prin biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor.

Prima etapă în procedura de înfiinţare o reprezintă rezervarea denumirii întreprinderii individuale, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu cel puţin trei denumiri, în ordinea preferinţelor şi achitarea taxei de registru.

Conform normelor în vigoare, numele întreprinderii individuale se compune din numele titularului întreprinderii, scris în întregime, sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma “întreprindere individuală”.

A doua şi ultima etapă a înfiinţării întreprinderii individuale constă în înregistrarea efectivă la Registrul Comerţului a cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionarii, împreună cu dosarul cuprinzând toate actele necesare pentru înfiinţarea acesteia, după cum urmează:

1) Cererea de înregistrare (original); 2) Dovada verificării disponibilității și rezervării firmei (original); 3) Cartea de identitate sau pașaportul titularilor întreprinderii individuale (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4) Documente care atestă drepturile de folosință asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată); 5) Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original). Acesta constă în acordul asociației (al președintelui comitetului executiv și/sau al administratorului, precum și acordul, adică semnătura vecinilor ale căror apartamente au pereți comuni cu apartamentul care constituie sediul profesional, atât pe orizontală cât și pe verticală). 6) Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original); Specimenul de semnătura al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale se depune la ORCT odată cu cererea de înregistrare și poate fi dat în fața notarului public, în formă legalizată, ori în fața directorului ORCT sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura. 7) Declarația pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (completat formular tip, original).

8) Dacă este cazul:

precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înțelege să afecteze folosința spațiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii individuale (declarație etc.); documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declarație pe proprie răspundere);

9) Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Notă: Cu excepția documentelor de identificare și a celor privind sediul profesional, toate celelalte documente/formulare se distribuie la sediul ORCT sau se pot prelua de pe internet din portalul ONRC – secțiunea formulare offline RC sau de pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pe lângă aceste documente, titularul trebuie să depună la Registrul Comerțului și acte care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională (fotocopii certificate olograf), pentru a demonstra calificarea în domeniul de activitate ales.

Astfel, pentru demonstrarea calificării, titularul întreprinderii individuale poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

diplomă; certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; certificatul de competență profesională (cartea de meșteșugar, carnetul de muncă al solicitantului, declarație de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfășura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localității respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiționale artizanale); atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinatate, în afara sistemului de învăţământ;

orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

(Visited 15 times, 1 visits today)